โบว์แสดงความอาลัย
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด จังหวัดลพบุรี
HOT NEWS
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ของนายกองค์การบริหารส: ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหา ขอเชิญชวนร่วมจุดเทียนศรัทธา ตามรอยมหาราชาภูมิพล: องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ขอเชิญชว ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบ: ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2: เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559  องค์การบริ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับ: โดยที่ ก.ถ.และ ก.อบต. ได้ประกาศเปลี่ยน กิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ "Bike for Dad": อบต.ท้ายตลาดจัดกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ "B โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น “การทอเสื่อกก”ประจำ: องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด จัดกิจกร อบต.ท้ายตลาดจัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2558: เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2558 อบต.ท้ายตลาดจั โครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2558: กรมรบพิเศษที่ 2 กองพลรบพิเศษที่ 1 หน่ว โครงการบูรณาการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ (Amphoeyim Mo: จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อให้บริกา
http://thaytalad.org/modules/mod_image_show_gk4/cache/officegk-is-96.pnglink

http://thaytalad.org/modules/mod_image_show_gk4/cache/hospitalgk-is-96.pnglink

http://thaytalad.org/modules/mod_image_show_gk4/cache/school1gk-is-96.pnglink

http://thaytalad.org/modules/mod_image_show_gk4/cache/school3gk-is-96.pnglink

http://thaytalad.org/modules/mod_image_show_gk4/cache/templategk-is-96.pnglink

http://thaytalad.org/modules/mod_image_show_gk4/cache/school2gk-is-96.pnglink

ข่าวสารและกิจกรรมของอบต.

IMAGE รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด (ประจำปีงบประมาณ 2559)
Monday, 26 December 2016
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 58/5 กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล... Read More...
IMAGE ขอเชิญชวนร่วมจุดเทียนศรัทธา ตามรอยมหาราชาภูมิพล
Tuesday, 22 November 2016
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "จุดเทียนศรัทธา ตามรอยมหาราชาภูมิพล" กิจกรรมครบรอบปีที่ 17 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช... Read More...
IMAGE ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด (พ.ศ.2558 – 2562) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2558
Wednesday, 18 May 2016
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558-2562 (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2558 ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2... Read More...
IMAGE แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
Friday, 15 January 2016
โดยที่ ก.ถ.และ ก.อบต. ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่ง จึงสมควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่งและระดับตำแหน่งแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560... Read More...
IMAGE การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
Monday, 20 October 2014
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน จำนวน 11 กระบวนงาน แล้วเมื่อวันที่  5  มกราคม 2555... Read More...
IMAGE รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด (พ.ศ.2556-2558)
Saturday, 11 October 2014
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้มีคำสั่งที่ 289/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด... Read More...
IMAGE กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2
Monday, 01 February 2016
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559  องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาดร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายตลาด นำโดยประธานชมรมผู้สูงอายุ ร่วมจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 Read More...
IMAGE กิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ "Bike for Dad"
Tuesday, 15 December 2015
อบต.ท้ายตลาดจัดกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ "Bike for Dad" เมื่อช่วงเช้าวันที่ 5 ธันวาคม ที่ผ่านมา..มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก.. Read More...
IMAGE โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น “การทอเสื่อกก”ประจำปี 2558
Monday, 16 November 2015
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด จัดกิจกรรมโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น “การทอเสื่อกก”ให้กับเด็กและเยาวชนในตำบลท้ายตลาด” ความรู้ในด้านการทอเสื่อกก... Read More...
IMAGE อบต.ท้ายตลาดจัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2558
Tuesday, 18 August 2015
เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2558 อบต.ท้ายตลาดจัดโครงการถวายพระพรและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปี พ.ศ.2558  Read More...
IMAGE โครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2558
Wednesday, 18 March 2015
กรมรบพิเศษที่ 2 กองพลรบพิเศษที่ 1 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ร่วมกับอบต.ท้ายตลาด  อบต.โพธิตรุ อบต.บ้านข่อย ได้จัดทำโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2558 ขึ้น... Read More...
IMAGE โครงการบูรณาการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด
Wednesday, 18 March 2015
จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในตำบลท้ายตลาดและตำบลใกล้เคียง เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน อำนวยความสะดวก... Read More...

ผู้บริหารอบต.ท้ายตลาด

นายสรรพวัฒน์ เกิดชนะ
นายกอบต.ท้ายตลาด
นายกมล พัฒน์จันทร์
รองนายกอบต.ท้ายตลาด
นายสมจิตร คงน้อย
รองนายกอบต.ท้ายตลาด
นางอนงค์ แย้มกลิ่น
เลขานุการนายกอบต.ท้ายตลาด
Untitled DocumentLike us on Facebook

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Untitled Document